chaldron آژانس آمریکا خیابان دانشمندان

chaldron: آژانس آمریکا خیابان دانشمندان رئیس جمهور رئیس جمهور دونالد ترامپ برنی سندرز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نحوه محاسبه کارمزدجایگاه داران سوخت عوض کردن کرد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت:در شیوه تازه ما سوخت را با رقمی پایین تر از قیمت تکلیلفی به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار فرآورده را با قیمت تکلیفی

نحوه محاسبه کارمزدجایگاه داران سوخت عوض کردن کرد

نحوه محاسبه کارمزدجایگاه داران سوخت عوض کردن کرد

عبارات مهم : کارمزد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت:در شیوه تازه ما سوخت را با رقمی پایین تر از قیمت تکلیلفی به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار فرآورده را با قیمت تکلیفی به مردم می فروشد.

به گزارش صدا و سیما، محمدرضا موسوی خواه، با اعلام این خبر افزود: از این بعد کارمزد جایگاه داران به صورت حق العمل محاسبه شده است و جایگاه داران می توانند حق العمل خود را به صورت مستقیم از مصرف کنندگان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه سالیان طولانی شرکت پخش فرآورده های نفتی درگیر پرداخت کارمزد به جایگاه داران بود گفت: با تلاش های وزارت نفت و شرکت برنامه و بودجه امسال در آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه مصوبه ای گنجانده شد که بر اساس آن از این بعد شاهد پرداخت حق العمل به جایگاه داران خواهیم بود.

نحوه محاسبه کارمزدجایگاه داران سوخت عوض کردن کرد

موسوی خواه در توضیح زیاد این مسئله گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۶۰۰ جایگاه سوخت در کشور فعال است که تاکنون کارمزد آنها با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می شد که این مسئله چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر عملیات حسابداری وقت و انرژی بسیاری از ما می گرفت.اما با شیوه تازه جایگاه داران حق العمل خود را هنگام عرضه فرآورده بصورت مستقیم از مردم دریافت می کنند.

این مقام مسوول با بیان اینکه درحال حاضر ، ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان کارمزد به جایگاه داران پرداخت می شود گفت: پیش از این ما فرآورده را با قیمت تکلیفی هر لیتر هزار تومان به جایگاه دار می فروختیم و مبلغ آن را وصول و به خزانه واریز می کردیم سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه ای را جهت پرداخت کارمزد جایگاه داران دریافت می کردیم و بعد از محاسبات دقیق مالی کارمزد جایگاه داران پرداخت می شد.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت:در شیوه تازه ما سوخت را با رقمی پایین تر از قیمت تکلیلفی به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار فرآورده را با قیمت تکلیفی

وی با بیان اینکه این شیوه بسیار هزینه بردار و وقت گیر بود گفت: ما جهت پرداخت کارمزد جایگاه داران در هر دوره ناچار بودیم بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ رقم چک، سند حسابداری و اسناد مالی صادر کنیم و از آنجایی که این اسناد باید مادام العمر نگهداری شود پرسشها متعددی را جهت ما چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از نظر نگهداری اسناد به وجود آورده بود.

موسوی خواه افزود: ولی در شیوه تازه ما سوخت را با رقمی پایین تر از قیمت تکلیلفی -به عنوان مثال ۹۶۰ تومان -به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار فرآورده را با قیمت تکلیفی ۱۰۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و بدهید ترتیب تفاوت آن که به عنوان نمونه ۴۰ تومان می شود به عنوان کارمزدهنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می کند.

وی اجرای این طرح را بسیارمهم ارزیابی کرد و افزود: با این کار بخش مهمی از پرسشها مالی جایگاه داران برطرف شده است و بخش عمده ای از محاسبات مالی ما نیز کاسته خواهد شد.

نحوه محاسبه کارمزدجایگاه داران سوخت عوض کردن کرد

واژه های کلیدی: کارمزد | دریافت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog